நீ

ஒவ்வொரு இதயத்துடிப்பிலும் நீ…
நான் இறக்கத்துடிக்கும் நிலையிலும்…

Advertisements