புனிதப் போர்

புனிதப் போராம்… புனிதப் போர்…
மனித உயிர்களை  சிதற விட்டு,
சிரித்து மகிழும் கேவலத்துக்கு பெயர் — புனிதப் போர்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s