பசி

மிகக் கொடிய பசியுடன்  அனைவரும் கிளம்பினோம்
எங்களது நண்பனின் பதவி உயர்விற்கான விருந்துக்கு

வழி நெடுக குளு குளு காரில் சொகுசுப் பயணம்
வந்த எங்களை வரவேற்றுச்சென்றாள் ஒருத்தி…

பேசிச் சிரித்தோம்  பழசையும் புதுசையும்
உண்டு களித்தோம் உணவையும் மதுவையும்

ஏழாயிரம் ரூபாய் செலவாம் இந்த விருந்துக்கு!
சந்தோசமாய் கையெழுத்திட்டான் கடன் அட்டை சீட்டில்

வெளியே வந்த நண்பனிடம் –
ஐயா பசிக்குது என்றார் எழுபது வயது கிழவன்

செய்த செலவோடு சேர்ந்தது பத்து ரூபாய்
மனமார வாழ்த்தப் பட்டோம் அனைவரும்!

Advertisements

What you do

Dear Son,

You have reached 15 months now. You know what all you are doing ?

You dance to the music.
You give flying kisses which are lovely.
You spit your saliva & some times food, on my face & my well pressed dress.
You always see my feet to verify whether my slippers are on. If it is, you are jumping to come out with me.
You give a very bad cry when I go to office. I know it feels very bad to you without me for an entire day.
You want to see how mom is making dosa in kitchen.
You can recognize the dishes as hot or cold.You squeeze your mouth and say shooooooo to mean it as hot!
You try to punch me as hard as you can and I act as if It’s paining like anything.
You know how to answer a phone call, your hand automatically goes to your ear as if it’s like a receiver.
You tease other kids & mimic their cries.
You test my patience, by crying as loud as you can at 2 am.
You are possessive about your mom.

More to say about your way.

Loving dad

Cost to Company

June 2010

After a long time, I got a chance to chat with my school friend. He returned from Europe to India for good. After me inquiring him about his wellness & his family’s… The very first question from him was…

What is your Cost to Company (CTC) ?

I questioned him, why he wanted to know my CTC… for which he replied that he could compare him against mine. Personally, I do not like any comparisons, but to please him I gave an answer. After a minute of thought, he replied that he is taking One lakh rupees lesser than me.

Also he told, that he must talk to his manager on the same. My reactions did not have any choice than to affirm him.

Couple of months later, I heard from him that he is getting CTC equal to mine. Why would I let him know that I got a hike this August ?

Cost to Company … Costing some relations…