நினைவலை

உனது

நினைவலைகளில்

எனது

நித்திரையை தொலைத்தேனடி …

Advertisements