சிவன்

சிவன் என்னுள்ளே!
பயம் மண்ணுள்ளே!

Advertisements