சிவனே !

விண்ணுலகம் செல்லும் வழிதன்னை
என் அருமைச் சிவனே
வலி இல்லாமல் செய்வாய்!

Advertisements